Psycholog Biaystok

psycholog biaystok
Gabinet Psychologiczny
Zesp Terapeutyczny
"OTWARCI"
psycholog
gabinet psychologiczny gabinet psychologiczny biaystok
ul. Zwycistwa 8 lok. 209       607 257 987 psycholog w biaymstoku
Strona gwna     Nasz zesp     Czytelnia     Aktualnoci     Cennik     Kontakt
terapia rodzin biaystok

terapia biaystok

psychoterapia biaystok

rozwj osobisty biaystok

terapia dzieci biaystok

ARTYKUY


A moe dzieci s z Marsa?

Autor: Ewa Raczyska

Dorosym ciko wcieli si w rol dziecka, zwaszcza na poziomie emocjonalnym. Czsto nie zdaj sobie sprawy, e mwic (nawet w dobrej wierze) do najmodszych, wywouj u nich poczucie wstydu, smutku, a take i zoci...


Postawy wobec zdrowia i choroby i ich implikacje dla procesu zdrowienia

Autor: Beata Paszukow

"...stao si moralnym i spoecznym obowizkiem przyczynia si do zbiorowego poczucia szczcia, unikajc wszystkiego, co mogoby wywoa uczucie smutku..." (Filip Aries)...


Ksztacenie integracyjne - nieustanne wyzwanie dla owiaty

Autor: Beata Paszukow
            Izabela Trybus

"Kady czowiek ma prawo do szczcia i swojego miejsca w spoeczestwie". (Maria Grzegorzewska)...


W ramach wsppracy z Pani Monik Stypukowsk z portalu kobieta.pl powstay ponisze artykuy. Zapraszamy do lektury.

1. Czy istnieje mio od pierwszego wraenia?

http://kobieta.wp.pl/kat,26325,title,Czy-milosc-od-pierwszeg o-wejrzenia-jest-mozliwa,wid,14347539,wiadomosc.html

2. Jak relacje zojcem wpywaj na wybr partnera?
http://kobieta.wp.pl/kat,26321,title,Jak-relacje-z-ojcem-wpl ywaja-na-wybor-partnera,wid,14267560,wiadomosc.html

3. Byam tylko zabawk do ka.
http://kobieta.wp.pl/kat,126594,title,Bylam-tylko-zabawka-do -lozka,wid,14074222,wiadomosc.html


Ratujemy nasze maestwo

Terapeutka Izabela Trybus wzia udzia w audycji radiowej powiconej kryzysowi w maestwie.

posuchaj
www.radio.bialystok.pl/rodzina/


O ETYCE ZAWODOWEJ


Kadego specjalist udzielajcego pomocy obowizuje przestrzeganie zasad zawartych
w KODEKSIE ETYCZNYM . Naley mie przede wszystkim na wzgldzie dobro klienta. Klient ma prawo prosi o okazanie dokumentacji potwierdzajcej kwalifikacje zawodowe specjalisty.
Specjalista ma obowizek poinformowa klienta o tym, jak przebiega bdzie spotkanie,
a jeli wizyty s patne – uprzedzi o tym i ustali kwot. To tylko nieliczne zasady, ktrymi powinna kierowa si osoba udzielajca pomocy. Aby pomc Pastwu zapozna si z tematyk etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty, bdziemy zamieszcza na stronie przydatne informacje.
O Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa mona przeczyta m.in. na stronie www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid= 29

KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTY

Artyku Kodeks Etyczny przyjty na Walnym Zgromadzeniu Czonkw Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 8 XII 2000 r. oraz na Walnym Zgromadzeniu Czonkw Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu.3 marca 2001 roku, stanowi zbir zasad szczegowych zwizanych ze specyfik tej formy oddziaywania .
Oglne zasady etyczne, jakimi winien kierowa si psychoterapeuta okrelaj aktualne kodeksy etyczne deontologiczne, obowizujce wszystkich pracownikw suby zdrowia, zwaszcza Kodeks Lekarski i Kodeks Psychologa.
Ponisze zasady etycznego postpowania wymaganego od psychoterapeuty, bdcego czonkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zostay skonstruowane w oparciu o wieloletnie dowiadczenie polskiego rodowiska oraz wpisanej w nie tradycji dbania o etyczne dziaanie psychoterapeutw zrzeszonych w Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a take z uwzgldnieniem sugestii European Association for Psychotherapy.

Wstp
Proces psychoterapii, oparty na szczeglnego rodzaju relacji midzy osob pozostajc w terapii a psychoterapeut, jest integralnie zwizany z problematyk etyczn. Kontakt midzyosobowy powinien by rdem zmian pozytywnych, ale moe take by przyczyn niepowodze i naduy. Konieczne jest zatem okrelenie etycznej odpowiedzialnoci psychoterapeuty wobec osb uczestniczcych w procesie terapii.
Kodeks etyczny ma pomc w rozwoju wraliwoci etycznej, ma uzmysawia wag tych procedur, ktre chroni etyczny charakter procesu terapii oraz ma uatwi podejmowanie konkretnych etycznych decyzji. Nie stanowi jednak prawa w cisym tego sowa znaczeniu; raczej okrela standard odpowiedniego zachowania i postpowania terapeuty, nie zwalniajc go wszake z obowizku wasnej wraliwoci i osobistej odpowiedzialnoci za przebieg terapii.

I. Zasady oglne
1. Terapeuta uczciwie i rzetelnie wykonuje swoja prac, z szacunkiem wobec osb pozostajcych w terapii oraz wobec osb, z ktrymi w terapii wsppracuje.
2. Obowizkiem terapeuty jest uwzgldnianie przede wszystkim dobra osb pozostajcych w terapii.
3. Terapeuta powinien stale rozwija swoje umiejtnoci zawodowe.
4. Terapeucie nie wolno przenosi relacji z osob leczon poza obszar terapii.

II. Zasady praktyczne
1. Terapeuta nie ma prawa wydawa ocen moralnych, ani kierowa si zasadami ideologii politycznej. Psychoterapeuta ma obowizek powstrzyma si od dziaa wynikajcych z wszelkich uprzedze rasowych, religijnych, narodowociowych oraz z jego stosunku do pci, wieku i orientacji seksualnych pacjenta, zarwno w toku terapii jak i w swoim yciu zawodowym. Terapeuta nie moe jednak legitymizowa zachowa bdcych przestpstwem w rozumieniu kodeksu karnego czy kodeksu rodzinnego (np. przemocy fizycznej bd seksualnej w rodzinie).
2. Proces psychoterapii powinien by poprzedzony kontraktem terapeutycznym, okrelajcym cele i metody pracy oraz zasady jej finansowania.
3. Terapeuta nie moe osobom uczestniczcym w terapii narzuca wprost ani porednio wasnego systemu wartoci. W wypadku uniemoliwiajcych prac znaczcych rnic midzy systemem wartoci osoby pozostajcej w terapii i terapeuty, terapeuta ma prawo rozwiza kontrakt i skierowa osob pozostajc w terapii do innego terapeuty.
4. Obowizkiem terapeuty jest korzystanie z ronych form wsppracy i superwizji, by zminimalizowa ryzyko bdw wynikajcych z jego osobistych problemw i uwika emocjonalnych.
5. Nieetyczne jest uzalenianie proponowanego rodzaju terapii w zalenoci od moliwoci finansowych pacjenta.
6. Nieetyczne jest podejmowanie dziaa majcych na celu leczenie w przypadku niedysponowania przez terapeut oglnie dostpn wiedz umoliwiajc postawienie prawidowej diagnozy oraz wiedz o wskazaniach do stosowania rnych form terapii.

III. Zachowania terapeutyczne
1. Tajemnica procesu terapeutycznego
Na terapeucie spoczywa obowizek zapewnienia tajemnicy spotkania terapeutycznego.
1.1. Terapeuta nie ma prawa bez zgody osoby uczestniczcej w terapii ujawnia samego faktu, e kto pozostaje w terapii, ani udziela informacji uzyskanych w czasie terapii osobom nie biorcym udziau w terapii (innym terapeutom. lekarzom, czonkom rodziny, instytucjom).
1.2. Wczenie w proces terapii osb szkolcych si oraz wykorzystanie dokumentacji z terapii (w tym take: zapisu audio lub wideo) wymaga odrbnej pisemnej zgody osb uczestniczcych w terapii. Osoby uczestniczce w terapii musz mie swobod w niewyraeniu zgody na wykorzystanie ich terapii do procesw dydaktycznych.
1.3. Przy wykorzystywaniu procesu terapii jako materiau dydaktycznego (take w publikacjach typu case study) naley — na ile to moliwe — zabezpieczy anonimowo uczestnikw terapii poprzez takie znieksztacenie informacji, by uniemoliwi identyfikacj osoby pacjenta.
1.4. Tajemnica terapii moe by uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wysze (np. w przypadku powanego zagroenia ycia tub zdrowia innych lub ycia pacjenta) i tylko wobec osb lub instytucji do tego odpowiednich.
1.5. Powysze uwagi dotycz take terapii osoby niepenoletniej, przy czym niezbdne jest kadorazowe rozwaenie, na ile w interesie dziecka ley ujawnienie jego spraw wobec rodzicw bd opiekunw. Terapeuta ma prawo, nie amic zasady dyskrecji poinformowa rodzicw bd opiekunw o wasnych wnioskach i ewentualnych zaleceniach. Rodzice tub opiekunowie pacjenta nieletniego musz zosta poinformowani o objciu danej osoby opiek terapeutyczn.
2. Konflikt interesu
Jeli cele instytucji, w ktrej zatrudniony jest terapeuta pozostaj sprzeczne z interesem osoby leczonej, terapeuta powinien wybiera dobro osoby leczonej, a jeli nie jest to moliwe, powinien zawiesi kontrakt (z instytucj tub z osob pozostajc w terapii). W przypadku konfliktu interesw wasnych lub instytucji zatrudniajcej psychoterapeut a dobrem pacjenta, obowizuje zasada „Salus aegroti suprema lex esto”.
3. Techniki w psychoterapii
Nieetyczne jest stosowanie bez zachowania szczeglnego namysu i ostronoci oraz dbaoci a interes pacjenta i o poszanowanie jego godnoci wszelkiego rodzaju technik bd procedur, ktre mog mie charakter niekonwencjonalny, spektakularny bd maj wydwik manipulacyjny.
4. Kontakt w psychoterapii
4.1. Zalenoci osoby (osb) leczonej ad terapeuty nie wolno wykorzystywa w aden sposb: emocjonalnie, materialnie ani poprzez naruszenie wolnoci i godnoci osobowej pacjenta.
4.2. Nieetyczne jest nawizywanie jakiejkolwiek formy bliskoci seksualnej z osobami pozostajcymi w terapii lub chorymi, ktrzy uczestnicz w badaniach naukowych.
4.3. Wszelkie informacje pochodzce z terapii mog by wykorzystywane tylko do celw tej terapii.
4.4. Nie powinno si prowadzi psychoterapii wobec osoby znajomej. Jeeli za zachodzi taka konieczno, na czas prowadzenia psychoterapii naley zawiesi wszelkie kontakty towarzyskie z t osoba.

IV. Prawa terapeuty
1. Terapeuta ma prawo odmowy podjcia leczenia wtedy, gdy uznaje, e nie jest w stanie podj rzetelnie terapii.
2. Terapeuta ma prawo — a z uwagi na interes pacjenta — take obowizek — dba o swoj dobr kondycj psychiczn. Zasada satysfakcji z pracy terapeuty nie moe jednak sta ponad interesem pacjenta.

V. Postanowienia kocowe
Nadzr nad przestrzeganiem kodeksu sprawuje Komisja Etyki Psychoterapeuty. Zarzd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wsplnie z Zarzdem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego powoaj komisj oraz opracuj zasady jej pracy i rozpatrywania skarg.
Komisja Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego skada si z 5 czonkw:
3 osoby to czonkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
2 osoby to czonkowie Sekcji Terapii Rodzin PTP


Krakw, grudzie 2000; Warszawa, kwiecie 2001; Jurata, kwiecie 2004
SOWNICZEKAndragogika – subdyscyplina pedagogiki zajmujca si ksztaceniem dorosych. Andragogika zajmuje si procesami ksztacenia, wychowania, samoksztacenia i samowychowania ludzi dorosych. Odpowiada na pytanie, jakim moe by czowiek dorosy, jaki poziom rozwoju i sprawnoci moe osign, jeli stworzy mu si optymalne warunki edukacji a on podejmie autokreacj.

Andragogika specjalna - zajmuje si procesami ksztacenia, wychowania, samoksztacenia
i samowychowania modziey pracujcej oraz osb dorosych niepenosprawnych
lub niedostosowanych spoecznie, przy uwzgldnieniu ich rewalidacji lub resocjalizacji.

Logopedia – nauka o ksztatowaniu waciwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w pniejszym okresie (logopedia oglna), a take o usuwaniu rnego rodzaju wad i zaburze mowy (logopedia specjalna).

Mediacja – daje moliwo rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej,
a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjajcej swobodnym wypowiedziom stron.
Mediacja to rozmowa stron, w trakcie ktrej dy si do rozwizania konfliktu i znalezienia porozumienia midzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne, wypracowane przez strony w obecnoci mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujce dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzcy proces mediacji uatwia stronom dojcie do porozumienia. Jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiza, jest bezstronny. Mediator ma obowizek dba o poufno mediacji. Podstawow zasad mediacji jest jej dobrowolno.

Oligofrenopedagogika – dzia pedagogiki specjalnej zajmujcy si wychowaniem, edukacj, terapi i rewalidacj osb niepenosprawnych intelektualnie.

Surdopedagogika – dzia pedagogiki specjalnej zajmujcy si wychowaniem, edukacj, terapi i rewalidacj osb z wadami suchu.

Tyflopedagogika - dzia pedagogiki specjalnej zajmujcy si wychowaniem, edukacj, terapi i rewalidacj osb niewidomych i niedowidzcych.

Psychoterapia - jest procesem leczenia, ktry ma prowadzi do zmiany sposobu mylenia i zachowania, jest metod leczenia zmierzajc do zrozumienia i zmiany mechanizmw odpowiedzialnych za pojawianie si objaww schorze i problemw natury psychologicznej. Zbir technik, ktrych wspln cech jest kontakt midzyludzki,
w odrnieniu od leczenia medycznego.PRZYDATNE LINKI


www.mydlainnych.free.ngo.pl - Stowarzyszenie dziaajce na rzecz osb dorosych niepenosprawnych intelektualnie i ich rodzin
www.psychologia.edu.pl -profesjonalny portal psychologiczny, duo ciekawych artykuw
www.psychotekst.com - portal psychologiczny
www.psychologia.net.pl - portal psychologiczny
www.psychiatria.info.pl - portal o depresji, nerwicy i schizofrenii
www.parpa.pl - strona Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych
www.tppu.org - towarzystwo profilaktyki i przeciwdziaania uzalenieniom
www.niebieskalinia.pl - oglnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
www.schizofrenia.info - obszerny portal na temat schizofrenii
www.afektywne.webpark.pl - sporo informacji o depresji, fobiach, zespoach natrctw
www.leczdepresje.pl - depresja
www.adhd.strefa.pl - ADHD -zesp nadpobudliwoci psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
www.niesmialosc.net - niemiao i lk spoeczny
www.matkomnapomoc.pl - rne aspekty macierzystwa
www.nerwicanatrectw.pl - stowarzyszenie Nerwica Natrctw
www.gwp.pl - Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne (ksigarnia internetowa)
www.pfron.org.pl - strona Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
www.niepelnosprawni.pl - portal dla osb niepenosprawnych
www.akogo.pl - Fundacja Ewy Baszczyk "Akogo?"
www.mimowszystko.org - Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
www.ztr.krakow.pl - Zakad Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego
www.swps.pl - Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej
www.psychiatria.org.pl - Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
www.ptp.prg.pl - Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Copyright © "OTWARCI" - psycholog biaystok       Design projektowanie stron www
polityka prywatnoci